Download PDF

Nemas Voortgezet Management

Inleiding

De cursus Voortgezet Management is een verdieping en verbreding van de opleiding NEMAS Middle Management. Hier leert u inzicht krijgen in hoe organisaties functioneren.

Dit gebeurt voor een deel door het maken van een werkstuk. Dit werkstuk moet bestaan uit een bedrijfsbeschrijving met een bedrijfskundige diagnose van een bedrijf, instelling of afdeling. Dit is in principe uw eigen bedrijf, zodat voldoende informatie aanwezig is om het werkstuk te kunnen maken.U leert in deze cursus dan ook de verschillende onderdelen van de theorie koppelen en uw inzicht vergroten, aan de hand van kennis van uw eigen bedrijf. Natuurlijk wordt u gedurende de opleiding begeleid bij het samenstellen van deze bedrijfsbeschrijving.

Het eerste deel van het examen is de toetsing van dit werkstuk, het tweede deel is een mondeling over uw werkstuk. De examens toetsen niet zozeer de begrippen uit het specialisme, als wel de specifieke managementvaardigheden om tot een analyse en oplossing van vraagstukken op het betreffende vakgebied te komen. Behalve kennis, inzicht, visie en vaardigheid is ook de juiste attitude belangrijk: hoe stuur je medewerkers aan en motiveer je ze? Met name de mondelinge component van het examen gaat in op de overtuigingskracht en analytisch eigenschappen van de kandidaat.

Doel

Nemas® Voortgezet Management geldt als de duidelijkste en meest algemene voortzetting van het Associatie-examen Middle Management. Kandidaten worden in dit examen vooral beoordeeld op de verwerking en toepassing van managementtheorieën uit de diverse richtingen, met een stevige link naar de managementpraktijk. De theorie wordt daarbij als bekend verondersteld. Met dit Associatie-diploma in je bagage opereer je op hbo-niveau!

Inhoud

thumber

In deze cursus komen de volgende onderwerpen, afgeleid van de exameneisen, aan de orde:

  • Organisatietheorie
  • Bestuursproces
  • Strategiebepaling en planningscyclus
  • Organisatie cultuur 
  • Veranderingsmanagement i.v.m. strategie, structuur en cultuur

Aanpak
Afwisseling tussen behandeling van de theoretische begrippen en begeleiding rondom het samenstellen van het werkstuk. De opleiding wordt afgesloten met een gerichte examentraining.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die een managementfunctie ambieert en grote lijnen wil uitzetten.Er is geen specifieke opleiding vereist. Het praktijkdiploma Nemas Middle Management® wordt geadviseerd.
Niveau: hbo

Met het diploma Voorgezet Management kan men verder studeren voor:
Diploma Personeelsmanagement
Diploma Kwaliteitsmanagement
Diploma Logistiek Management
Diploma Financieel Management voor non-financials

Afsluiting

De examens worden afgenomen door de Stichting NEMAS in januari en juni. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.
De examenkosten voor het examen NEMAS Voortgezet management bedragen circa € 267,00 (schriftelijk en mondeling).

Let op!
Voor het mondeling examen moet de kandidaat zes weken voorafgaand aan het mondeling examen een werkstuk over een bedrijfskundige diagnose van een bedrijf, instelling of afdeling aan de hand van een te kiezen diagnosemodel bij de examencommissie van de Stichting NEMAS inleveren.

Duur

De cursus bestaat uit 14 lesmomenten, 1 avond per week.
Lestijden zijn van 19.00 uur tot 21.45 uur.

Kosten

De kosten bedragen € 915,00 per persoon. Exclusief lesmateriaal en kosten examen. Bijkomende kosten voor het lesmateriaal zijn circa €  95,00.

Het examengeld wordt u in rekening gebracht door de Associatie voor Praktijkexamens. 
De kosten voor het examen van Nemas® Voortgezet Management zijn € 275,00.
Voor de meest actuele kosten van de examens en het aanmelden hiervoor verwijzen wij u naar de site van de Associatie via www.associatie.nl

Locatie

Trainingslocatie te Middelburg.

Vraag naar de mogelijkheden, om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Overig

De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.