Download PDF

BHV basis met e-learning

Inleiding

Bijna alle organisaties zijn verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren. Bedrijfshulpverlening betekent dat personen uit de eigen organisatie in geval van calamiteiten binnen enkele minuten snel en deskundig moeten kunnen optreden, zonodig tot het moment waarop de externe hulpverlening arriveert. De BHV-er moet hiertoe beschikken over basiskennis ten aanzien van EHBO, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

Doel

De cursus leidt op tot het officiële diploma Bedrijfshulpverlener uitgegeven door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening).
De Arbo-wet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn/haar vaardigheden door oefeningen of andere activiteiten op peil moet houden. Om te kunnen vaststellen of het niveau van de vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen, moet naast de noodzakelijke oefeningen jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd. Indien deze herhalingscursus met voldoende resultaat is afgesloten, ontvangt de kandidaat een officieel herhalingscertificaat. Hiermee kan de werkgever en/of de houder van het certificaat/diploma aantonen dat de vaardigheden van de bedrijfshulpverlener voldoen aan het gestelde in de wet. Indien tussentijds geen herhalingscertificaten zijn behaald, vervalt de geldigheid van het diploma Bedrijfshulpverlener één jaar na datum van afgifte.

Inhoud

De volgende onderdelen komen bij de BHV Basiscursus aan bod:
• Eerste hulp: vijf taken, bewustzijns-, ademhalings-en circulatiestoornissen
overige aandoeningen
• Communicatie: melden van een incident, hulp van buiten het bedrijf, gevaren bij het melden, communicatiemiddelen
• Beperken en bestrijden beginnende brand: de branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blusmiddelen en blustoestellen, elektriciteitskasten, gevaarlijke stoffen, taken van de BHV-er
• Ontruiming: ontruimingsplan, procedures, oefenen, gevaren, vluchtroutes, noodverlichting, luchtbehandeling, rook- en warmte-afvoerinstallaties, liften, brandweeringang, rol van de BHV-er bij het ontruimen

Doelgroep

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke voorkennis nodig.

Afsluiting

Na het doorlopen van de e-elarning module vinden er 2 praktijkbijeenkomsten plaats van 16.00 tot 20.00 uur. Tijdens ieder praktijkbijeenkomst vindt het theorie examen plaats en wordt u beoordeeld op praktijkverrichtingen. Bij goed gevolg ontvangt u een NIBHV certificaat en/of een NIBHV Basisdiploma en een legitimatiepas. Het diploma, de certificaten en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van één jaar, maar kunnen worden verlengd met een jaarlijkse Herhalingscursus BHV.

Duur

De doorlooptijd van de e-learning module bedraagt 6 klokuren.
De beide praktijkbijeenkomsten 4 klokuren van 16.00 tot 20.00 uur, waarbij tijdens de pauze broodjes worden aangeboden.

Kosten

Het cursusgeld voor de Basisopleiding BHV met e-learning bedraagt € 175,= per persoon.
Dit bedrag is inclusief toegang tot de e-learning module en catering tijdens de pauze (exclusief examenkosten).
Voor het examen en de certificering betaalt u € 22,50 per persoon.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Locatie

De cursus wordt op diverse plaatsen in Zeeland aangeboden.
Vraag naar de mogelijkheden om de cursus op uw locatie voor meerdere kandidaten te verzorgen.

Bijzonderheden

Wanneer u in het bezit bent van een geldig EHBO-diploma (incl. reanimatie) kunt u voor het betreffende onderdeel een vrijstelling krijgen. De kostprijs voor de cursus bedraagt dan € 125,=. De examenkosten bedragen € 11,25.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Overig

De cursus gaat van start bij voldoende belangstelling.